Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki.

Wyłączenia

 • Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Wojtczak
 • E-mail: dyrektor@sptokary.pl
 • Telefon: 663 886121

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
 • Adres: Tokary Pierwsze 43a, 62-704 Kawęczyn
 • E-mail: sekretariat@sptokary.pl
 • Telefon: 63 288 61 21

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
jest usytuowane od  strony wschodniej. Szkoła posiada jeden budynek jednopoziomowy. Przed budynkiem szkoły znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkowania dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu jest podjazd na chodnik dla osób poruszających się na wózkach, a następnie podjazd wzdłuż chodnika do wejścia głównego. Za wejściem głównym znajduje się hol. Po prawej stronie holu znajduje się korytarz prowadzący do części administracyjnej. Tam mieści się sekretariat oraz gabinet dyrektora. Wejście główne jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Drugie wejście jest od strony placu zabaw. Dostępne tylko w czasie pracy oddziałów przedszkolnych.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku  szkoły korytarze, są zgodne z prawem budowlanym. Nie ma windy, ponieważ budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku nie występują żadne przeszkody architektoniczne umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych np. progów, schodów. W całym budynku znajdują się korytarze umożlwiający swobodny dostęp do każdej części. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, szerokość drzwi).

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie szkoły jest parking z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy wjeździe głównym znajduje się wyznaczone miejsce dla autobusów szkolnych przywożących uczniów do szkoły.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku takiej konieczności istnieje możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

7. Informacje na temat dostępności architektonicznej udziela dyrektor oraz sekretariat szkoły.

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.